Menu Close

(3.1) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo luật liên bang và tiểu bang?

(3.1) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo luật liên bang và tiểu bang?

Quý vị sẽ tìm thấy các tiêu chí đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt của California trong các quy định được thông qua bởi Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang (State Board of Education). Xem Tiêu Đề 5 của Bộ Luật Các Quy Định California (California Code of Regulations, C.C.R.) Mục 3030. Những quy định này có hiệu lực từ ngày 2 tháng Ba năm 1983. Đây là lần đầu tiên California có một chính sách thống nhất trên toàn tiểu bang để xác định khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. Các tiêu chí này nhìn chung sẽ được áp dụng song hành với các hướng dẫn của liên bang trong việc xác định “trẻ em khuyết tật.” [34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.8.] Tiêu chí đủ điều kiện theo luật tiểu bang không thể có phạm vi hẹp hơn tiêu chí đủ điều kiện theo hướng dẫn của liên bang.

Cùng nhau, các quy định của liên bang và tiểu bang thiết lập nên các tiêu chí đủ điều kiện cho tất cả học sinh từ 3 – 22 tuổi đang mong muốn nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt. Để hội đủ điều kiện là một cá nhân có nhu cầu đặc biệt theo tiêu chí đủ điều kiện, quá trình thẩm định phải cho thấy rằng sự khiếm khuyết của học sinh gây ảnh hưởng bất lợi đến năng lực học tập và cần phải có giáo dục đặc biệt. Các loại khiếm khuyết đủ điều kiện theo quy định về khả năng hội đủ điều kiện của tiểu bang là:

 • Khiếm thính;
 • Cả khiếm thính lẫn khiếm thị;
 • Khiếm khuyết về lời nói hoặc ngôn ngữ;
 • Khiếm thị;
 • Khiếm khuyết hình thể nghiêm trọng;
 • Hạn chế về sức lực, sức sống, hoặc sự tỉnh táo do các vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính (khiếm khuyết sức khỏe khác);
 • Tự kỷ;
 • Khuyết tật trí tuệ;
 • Rối loạn cảm xúc nghiêm trọng;
 • Khuyết tật học tập;
 • Nhiều khuyết tật;
 • Chấn thương sọ não; và
 • Điếc.

       [34 C.F.R. Sec. 300.8; 5 C.C.R. Sec. 3030.]

Nhóm IEP (gồm phụ huynh và chuyên gia có trình độ) sẽ dựa trên các báo cáo thẩm định để đưa ra quyết định thực tế về khả năng hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan. Một bản sao của báo cáo phải được cung cấp cho phụ huynh. [20 U.S.C. Sec. 1414(b)(4) & (5); 34 C.F.R. Secs. 300.306(a)(1) & 300.322(f).] Học Khu phải đảm bảo rằng phụ huynh tham gia đầy đủ vào nhóm IEP trong quá trình đưa ra quyết định về việc xếp lớp. [34 C.F.R. Sec 300.327; Cal. Ed. Code Sec. 56342.5.] 

Về độ tuổi tối thiểu, trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, dưới hình thức dịch vụ can thiệp sớm, từ khi sinh ra. Xem Chương 13, Thông Tin về Các Dịch Vụ Can Thiệp Sớm. Từ sau ba tuổi và cho đến tuổi đi học, trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt cấp mầm non. Xem Chương 12, Thông Tin về Các Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non.

Về độ tuổi tối đa (và giả sử học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông với bằng tốt nghiệp chính quy), học sinh có thể tiếp tục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt quá tuổi 18 [Cal. Ed Code Sec. 56026(c)(4)]. Học sinh trong độ tuổi từ 19 đến 21 có thể tiếp tục nhận giáo dục đặc biệt khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Học sinh phải đã đang theo học chương trình giáo dục đặc biệt khi bước sang tuổi 19;
 • Học sinh chưa đáp ứng được “tiêu chuẩn thành thạo” đặt ra cho mình;
 • Học sinh chưa hoàn thành “khóa học quy định” hoặc;
 • Học sinh chưa tốt nghiệp trung học với bằng tốt nghiệp trung học chính quy.

   [34 C.F.R. Sec. 300.102; Cal. Ed. Code Sec. 56026(c)(4) &  

   56026.1.]

“Khóa học theo quy định” là một bộ các tiêu chuẩn được thông qua bởi ủy ban giáo dục địa phương để cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ. [Cal. Ed. Code. Sec. 56026.1.] Khóa học có thể bao gồm các môn học và tín chỉ bắt buộc của học khu về môn tiếng Anh, môn toán, môn tập đọc, v.v. “Tiêu chuẩn thành thạo” là một thước đo năng lực học sinh về các kỹ năng cơ bản như đọc, viết và làm toán. 

Thời gian học sinh có thể tiếp tục theo học chương trình giáo dục đặc biệt sau sinh nhật lần thứ 22 sẽ tùy thuộc phần lớn vào tháng mà học sinh bước sang tuổi 22. Nếu sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Một đến ngày 30 tháng Sáu, học sinh chỉ có thể tiếp tục ở lại với chương trình trong khoảng thời gian còn lại của năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu, cộng với bất kỳ chương trình năm học mở rộng nào. Nếu sinh vào tháng Bảy, tháng Tám hoặc tháng Chín và đang theo một lịch năm học truyền thống, học sinh sẽ có chế độ tương tự và có thể tiếp tục tham gia chương trình cho đến hết năm tài chính trước đó kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu. Tuy nhiên, nếu sinh vào tháng Bảy, tháng Tám hoặc tháng Chín và đang theo một lịch học kéo dài cả năm, học sinh có thể hoàn thành học kỳ hiện tại, ngay cả khi học kỳ đã kéo sang năm tài chính tiếp theo. Học sinh sinh vào tháng Mười, tháng Mười Một hoặc tháng Mười Hai chỉ có thể tiếp tục theo học chương trình giáo dục đặc biệt cho đến ngày 31 tháng Mười Hai của năm họ bước sang tuổi 22, trừ khi họ sẽ hoàn thành IEP của mình vào cuối năm tài chính hiện tại. [Cal. Ed. Code Sec. 56026(c)(4)]