Menu Close

Quyền và Trách nhiệm Giáo dục Đặc biệt (SERR)

Quyền và Trách nhiệm Giáo dục Đặc biệt (SERR)

Luật giáo dục đặc biệt của Liên bang và California cho phép học sinh khuyết tật hội đủ điều kiện được hưởng một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí (FAPE) trong môi trường ít hạn chế nhất (LRE). Sổ tay hướng dẫn này giải thích cách trở nên đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt, cách yêu cầu và vận động cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, và phải làm gì nếu bạn không đồng ý với các khu học chánh.

Sách hướng dẫn này dành cho phụ huynh có con khuyết tật sử dụng, nhưng cũng phải hữu ích cho những người ủng hộ và luật sư.

Để biết thông tin liên quan đến giáo dục trong COVID-19-Liên kết đến https://www.disabilityrightsca.org/post/coronavirus-k-12-education

Cách sử dụng sổ tay này

Sách hướng dẫn gồm 16 chương có thể được sử dụng riêng. Các chương được liệt kê ở phía bên trái trên máy tính để bàn của bạn hoặc ở dưới cùng trên thiết bị di động.

Chương 1 bao gồm giải thích rộng rãi về các khái niệm và yêu cầu cơ bản và có liên quan của luật pháp sẽ được đề cập cụ thể hơn trong các chương tiếp theo. Nó cũng bao gồm giải thích về các điều khoản không thể được mô tả đầy đủ trong các chương khác.

Các Chương từ 2 đến 16 dành riêng cho các lĩnh vực cụ thể của luật giáo dục đặc biệt và cung cấp đánh giá chuyên sâu về nhiều chủ đề trong mỗi lĩnh vực.