Menu Close

(16.21) Con tôi có kế hoạch Mục 504. Trẻ được bảo vệ chống lại sự bắt nạt ở trường như thế nào?

(16.21) Con tôi có kế hoạch Mục 504. Trẻ được bảo vệ chống lại sự bắt nạt ở trường như thế nào?

Mục 504 và ADA cấm mọi hành vi đe dọa hoặc lạm dụng liên quan đến tình trạng khuyết tật của học sinh, tạo ra môi trường thù địch cho học sinh và khiến trẻ không nhận giáo dục, dịch vụ và các hoạt động mà trẻ hội đủ điều kiện nhận được. Để được coi là bất hợp pháp, hành vi bắt nạt phải nghiêm trọng, dai dẳng và có sức lan tỏa. Tuy nhiên, hành vi xảy ra một lần có thể vi phạm pháp luật nếu nghiêm trọng. [Xem Dear Colleagues Letter, 111 LRP 45106 (OCR 07/25/00).];

Hành vi quấy rối/bắt nạt có thể xảy ra dưới các hình thức khác nhau:  bằng lời nói; không bằng lời nói và đe dọa về thể chất, gây hại và làm nhục và có thể xảy ra ngay cả khi học sinh không biểu hiện một tác động hữu hình. Những bình luận chê bai, cản trở những lối đi lại, những hạn chế về thể chất không phù hợp và từ chối các hoạt động của nhà trường như các chuyến đi thực địa và buổi tập trung của trường đều có thể là sự quấy rối bất hợp pháp nếu chúng đáp ứng các tiêu chí. [Xem Dear Colleagues Letter, 55 IDELR 174 (OCR 2010).];

Khi nhà trường hoặc cơ quan giáo dục biết hoặc nên biết về hành vi quấy rối, họ phải nhanh chóng thực hiện các hành động sau đây:

(1)  Điều tra sự cố hoặc cáo buộc;

(2)  Hành động để khắc phục tác động của hành vi quấy rối đối với học sinh trong đó có thể bao gồm dịch vụ đền bù cho sự từ chối cung cấp chương trình giáo dục miễn phí và phù hợp;

(3)  Đảm bảo hành vi sẽ không tái diễn, trong đó có thể bao gồm tư vấn cho học sinh bị quấy rối và (những) người chịu trách nhiệm về hành vi quấy rối;

(4)  Đảm bảo rằng môi trường thù địch được chấm dứt bằng cách thực hiện các hành động trên toàn trường hoặc toàn học khu như thiết lập và phổ biến chính sách chống quấy rối, tạo ra một quy trình than phiền hiệu quả, đào tạo cho nhân viên và học sinh cũng như có chương trình giám sát. [Xem Los Angeles (CA) Unified Sch. Dist. (OCR 2007).];