Menu Close

(5.48) Tôi có thể xác định liệu AT có cần thiết như một dịch vụ liên quan hay không bằng cách nào?

(5.48) Tôi có thể xác định liệu AT có cần thiết như một dịch vụ liên quan hay không bằng cách nào?

Việc xác định liệu một thiết bị hoặc dịch vụ AT có cần thiết như một dịch vụ liên quan theo IDEA hay không, sẽ dựa vào các chỉ thị pháp lý cơ bản nhằm cung cấp môi trường miễn phí và phù hợp (FAPE).  Điều này bao gồm việc xác định xem thiết bị hoặc dịch vụ có cần thiết để hỗ trợ học sinh hưởng lợi từ chương trình giáo dục hay không và liệu thiết bị hoặc dịch vụ đó có cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của học khu trong việc giáo dục học sinh khuyết tật trong môi trường giáo dục thông thường hay không trừ khi “bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật khiến chương trình giáo dục ở các lớp học thông thường với việc sử dụng các hỗ trợ và dịch vụ bổ sung không thể đạt được một cách thỏa đáng”.  Ngay cả khi các thiết bị hoặc dịch vụ công nghệ hỗ trợ không được đưa vào IEP của con quý vị như các dịch vụ liên quan, học khu phải xem xét liệu con quý vị có cần các thiết bị và dịch vụ này như một trong những yếu tố đặc biệt tiềm năng mà nhóm IEP phải xem xét cho tất cả học sinh nhận giáo dục đặc biệt trong việc phát triển IEP hay không.  [Cal. Ed. Code Sec. 56341.1; 34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(2)(v).]