Menu Close

(5.50) Ai sẽ chi trả cho các thiết bị AT?

(5.50) Ai sẽ chi trả cho các thiết bị AT?

Mặc dù hầu hết các thiết bị công nghệ hỗ trợ không đắt đỏ, một trong những rào cản phổ biến nhất trong việc cung cấp các thiết bị AT là chi phí và ai sẽ là người chịu trách nhiệm mua thiết bị.  Theo luật liên bang, học khu chịu trách nhiệm cung cấp (và tài trợ) tất cả các dịch vụ cần thiết để cung cấp FAPE cho học sinh, bao gồm cả công nghệ hỗ trợ, phụ huynh sẽ không mất phí.  [34 C.F.R. Sec. 300.105(a).]  Tuy nhiên, mặc dù học khu có thể sở hữu các thiết bị, phụ huynh có thể phải chịu trách nhiệm về mất mát, trộm cắp hoặc hư hỏng do sơ suất hoặc lạm dụng thiết bị được sử dụng tại nhà hoặc trong các môi trường khác.