Menu Close

(5.52) Mẫu Thư Yêu Cầu Học Khu Thực Hiện Thẩm Định Hành Vi Chức Năng Độc Lập bằng Chi Phí Công

(5.52) Mẫu Thư Yêu Cầu Học Khu Thực Hiện Thẩm Định Hành Vi Chức Năng Độc Lập bằng Chi Phí Công

Mẫu Thư Yêu Cầu Học Khu Thực Hiện Thẩm Định Hành Vi Chức Năng Độc Lập bằng Chi Phí Công

Phụ Huynh

Địa Chỉ

Số Điện Thoại

Ngày

Tên, Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt Học Khu Thống Nhất Địa Phương

Địa Chỉ

Về Việc: Tên của Trẻ

Kính gửi Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt:

Chúng tôi đã nhận được đánh giá về con mình được hoàn thành bởi nhân viên học khu vào [chèn ngày thẩm định]. Chúng tôi không đồng ý với bản đánh giá này bởi nó không bao gồm sự thẩm định hành vi chức năng thích hợp của con chúng tôi. Vì chúng tôi tin rằng bản đánh giá hiện tại không thể hiện tình trạng chính xác về nhu cầu hành vi của con chúng tôi, bao gồm chức năng về hành vi của con chúng tôi và các nhân tố môi trường có thể góp phần vào hành vi đó, chúng tôi yêu cầu một đánh giá hành vi chức năng độc lập bằng chi phí công, theo 34 C.F.R. Mục 300.502 và Bộ Luật Giáo Dục California Mục 56329.

Chúng tôi không đồng ý với bản thẩm định bởi:

[bao gồm bất cứ lý do gì mà quý vị không đồng ý với thẩm định, bao gồm một hoặc nhiều điều sau nếu phù hợp]

Những quan sát, phỏng vấn và dữ liệu khác mà thẩm định dựa trên là không đủ toàn diện để xác định chức năng hoặc mục đích của hành vi của con tôi và để giải quyết tất cả các nhu cầu hành vi của con tôi.

Thẩm định không bao gồm một phân tích về tiền đề (các sự kiện xảy ra ngay trước đó) và hậu quả (các sự kiện xảy ra là kết quả của hành vi thách thức của con tôi và/hoặc của hành vi thay thế tích cực của con tôi) và do đó, không hỗ trợ trực tiếp nhóm IEP trong việc triển khai hoặc sửa đổi kế hoạch can thiệp hành vi tích cực cho con tôi.

Thẩm định không được thực hiện bởi nhân viên được đào tạo hoặc có kinh nghiệm trong việc thực hiện thẩm định hành vi chức năng.

Quy định liên bang yêu cầu quý vị trả lời yêu cầu này “mà không có sự trì hoãn không cần thiết nào” bằng cách đảm bảo rằng quý vị cung cấp cho con tôi bản đánh gia giáo dục độc lập bằng chi phí công hoặc điền vào thông báo khiếu nại theo đúng thủ tục pháp lý để yêu cầu phiên điều trần và để chứng minh rằng thẩm định hành vi chức năng của quý vị là phù hợp. [34 C.F.R. section 300.502(b).]

Chúng tôi mong được hợp tác với quý vị, cùng đồng ý về người đánh giá độc lập có trình độ và bắt đầu tiến hành thẩm định hành vi chức năng độc lập phù hợp với các yêu cầu thẩm định của tiểu bang và liên bang.

Vui lòng trả lời yêu cầu này trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng,

Phụ Huynh