Menu Close

(1.1) Tôi nghe nhiều về luật liên bang và tiểu bang, cũng như các quy định của liên bang và tiểu bang. Sự khác biệt giữa chúng là gì?

(1.1) Tôi nghe nhiều về luật liên bang và tiểu bang, cũng như các quy định của liên bang và tiểu bang. Sự khác biệt giữa chúng là gì?

Năm 1975, Quốc Hội Hoa Kỳ lần thứ 94 đã thông qua Đạo Luật Giáo Dục cho Tất Cả Trẻ Em Khuyết Tật (Luật Công 94-142), ngày nay được gọi là Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Disabilities Education Act, IDEA). [20 U.S.C. Secs. 1400 and following.] California cũng đã thông qua luật riêng của mình, thường áp dụng song hành với IDEA và tạo cơ sở cho việc cung cấp dịch vụ tại tiểu bang này. [California Education Code (Cal. Ed. Code) Secs. 56000 and following.]

Luật liên bang và tiểu bang có hầu hết các quy định về việc cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, đôi khi luật pháp không rõ ràng hoặc bỏ sót một vấn đề gì đó. Khi điều này xảy ra, cả Sở Giáo Dục liên bang và Sở Giáo Dục Tiểu Bang California (California State Department of Education, CDE) đã tạo ra các quy định theo thẩm quyền của IDEA hoặc luật tiểu bang. Các quy định của liên bang nằm trong Tiêu Đề 34 của Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang, Phần 300 (34 C.F.R. Mục 300) và các quy định tiểu bang nằm trong Tiêu Đề 5, Bộ Luật Các Quy Định California, Mục 3000 và các phần sau (5 C.C.R. Mục 3000 và các phần sau.)

Luật pháp và các quy định của liên bang tạo ra khung rộng lớn trong đó California phải hoạt động như một bên nhận quỹ liên bang theo IDEA. Vì California đã ban hành các đạo luật và quy định riêng, mà thường sẽ được tuân theo trong việc cung cấp giáo dục đặc biệt tại tiểu bang. Tuy nhiên, vì Điều Khoản Tối Thượng của Hiến Pháp Hoa Kỳ, luật pháp và quy định liên bang phải được tuân theo bất cứ khi nào có xung đột giữa luật pháp tiểu bang và liên bang, trừ khi luật pháp tiểu bang cấp thêm quyền cho cá nhân. [Students of the California School for the Blind v. Honig (9th Cir. 1984) 736 F.2d 538.]