Menu Close

(1.10) Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của học khu, liệu tôi có thể yêu cầu học khu thanh toán cho đánh giá độc lập không?

(1.10) Nếu tôi không đồng ý với đánh giá của học khu, liệu tôi có thể yêu cầu học khu thanh toán cho đánh giá độc lập không?

Có. Nếu quý vị không đồng ý với thẩm định của học khu, quý vị phải đề nghị học khu (tốt nhất là bằng văn bản để ghi lại lịch biểu yêu cầu) thanh toán cho việc đánh giá giáo dục độc lập (independent educational evaluation, IEE) một cách cụ thể. Điều quan trọng là quý vị cần nêu yêu cầu của mình dưới hình thức không đồng ý với thẩm định cụ thể.

Khi học khu nhận được yêu cầu của quý vị về IEE, học khu chỉ có hai sự lựa chọn: Tài Trợ Cho IEE hoặc Nộp Đơn Yêu Cầu Thủ Tục Pháp Lý. Nếu quý vị yêu cầu IEE, học khu có thể hỏi quý vị về lý do tại sao quý vị không đồng ý với đánh giá của học khu.  Học khu không được bắt quý vị phải đưa ra lời giải thích.

Theo các quy định của liên bang, học khu phải trả lời yêu cầu của quý vị về IEE “mà không có sự trì hoãn không cần thiết nào”. Học khu không được “trì hoãn một cách vô lý” trong việc cung cấp IEE hoặc nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý. Nếu học khu thực hiện một trong hai điều trên, thì có nghĩa là học khu đã không tuân thủ luật. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ để yêu cầu CDE xác định xem học khu có cần tài trợ cho IEE trong các trường hợp đó hay không. [34 C.F.R. 300.502(b); Cal. Ed. Code Sec. 56329 (b) & (c).]