Menu Close

(1.100) Tôi có quyền gì nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi hoặc tôi không nói được tiếng Anh?

(1.100) Tôi có quyền gì nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi hoặc tôi không nói được tiếng Anh?

Các gia đình không nói hoặc viết tiếng Anh như là ngôn ngữ chính của họ có quyền tham gia đầy đủ vào các thủ tục giáo dục đặc biệt. Các quyền này bao gồm:

(1)  Quyền có một bản sao của tài liệu IEP bằng ngôn ngữ chính của phụ huynh theo yêu cầu của phụ huynh. [5 C.C.R. Sec. 3040(a).]

(2)  Quyền được thông báo đầy đủ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh hoặc phương thức giao tiếp khác về tất cả các thông tin liên quan đến một hoạt động của học khu mà yêu cầu phải có sự chấp thuận của phụ huynh. [34 C.F.R. Sec. 300.9; Cal. Ed. Code Sec. 56021.1.]

(3)  Quyền có được thẩm định dành cho trẻ có trình độ tiếng Anh hạn chế bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc phương thức giao tiếp khác và ở dạng có khả năng mang lại thông tin chính xác về những gì trẻ biết và có thể thực hiện về mặt học thuật, chức năng và phát triển. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c)(1); Cal. Ed. Code Sec. 56320.]

(4)  Quyền có thông dịch viên tại các cuộc họp IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.322(e).]

(5)  Quyền được nhận thông báo bằng văn bản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh hoặc phương thức giao tiếp khác, trong khoảng thời gian hợp lý trước khi học khu đề xuất (hoặc từ chối) bắt đầu hoặc thay đổi danh mục xác định của học sinh giáo dục đặc biệt, dữ liệu đánh giá của trẻ, việc xếp lớp của trẻ, hoặc bất cứ điều gì về cách thức học khu đang cung cấp FAPE. [34 C.F.R. Sec. 300.503(c)(1).]

(6)  Quyền nghe trình bày kế hoạch thẩm định cho phụ huynh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc phương thức giao tiếp khác. [Cal. Ed. Code Sec. 56321(b)(2).]

(7)  Quyền có thông dịch viên tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. [5 C.C.R. Sec. 3082(d).] Mặc dù không được nêu cụ thể, phụ huynh cũng nên được thông dịch viên hỗ trợ tại các cuộc họp hòa giải. [5 C.C.R. Sec. 3086(b)(3).]

(8)  Quyền nhận được Thông Báo Về Biện Pháp Bảo Vệ Theo Thủ Tục được cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh. [34 C.F.R. Sec. 300.504(d).]

(9)  Quyền nhận được, theo yêu cầu, thông tin bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh liên quan đến thủ tục nộp đơn khiếu nại với các cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương chống lại nhân viên trường học hoặc người khác có hành vi lạm dụng trẻ em đối với trẻ em tại địa điểm trường học. Nếu thông tin được truyền đạt bằng lời, phụ huynh phải được thông dịch viên hỗ trợ. [Cal. Ed. Code Sec. 48987.]