Menu Close

(1.101) Quyền nhận giáo dục phù hợp, miễn phí của con tôi có bị ảnh hưởng nếu con tôi không có giấy tờ không?

(1.101) Quyền nhận giáo dục phù hợp, miễn phí của con tôi có bị ảnh hưởng nếu con tôi không có giấy tờ không?

Không. Tất cả trẻ em ở Hoa Kỳ đều có quyền được học tại trường công miễn phí trong học khu nơi trẻ sinh sống. Bất kể tình trạng nhập cư của quý vị, nếu con quý vị bị khuyết tật và đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, trẻ có quyền được hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo yêu cầu từ IEP của trẻ. [Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).]

Trẻ em nhập cư không cần “thẻ xanh”, thị thực, hộ chiếu, số an sinh xã hội hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác về quyền công dân hoặc tình trạng nhập cư để đăng ký đi học. Quý vị không phải và không nên kiểm tra với cơ quan di trú trước khi gửi con quý vị đến trường. Điều này là bất hợp pháp khi trường học yêu cầu quý vị làm như vậy.

Điều quan trọng khác là chỉ những trẻ em cần dịch vụ giáo dục đặc biệt mới nhận được các dịch vụ đó. Luật giáo dục đặc biệt yêu cầu việc kiểm tra khả năng hội đủ điều kiện và dịch vụ giáo dục đặc biệt cần xem xét đến các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa. [34 C.F.R. Sec. 300.304(c); Cal. Ed. Code Sec. 56320.]