Menu Close

(1.103) Nếu tôi đưa con tôi vào trường tư thục hoặc tôn giáo, con tôi có quyền nhận IEP và dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

(1.103) Nếu tôi đưa con tôi vào trường tư thục hoặc tôn giáo, con tôi có quyền nhận IEP và dịch vụ giáo dục đặc biệt không?

Không. Luật liên bang chỉ trao cho học sinh khuyết tật trong tình huống này các quyền giới hạn đối với các dịch vụ giáo dục. Học sinh khuyết tật được bố mẹ cho vào học ở trường tư, bao gồm trường tôn giáo — tức là tự nguyện và “đơn phương” ghi danh mà không có sự đồng ý của nhóm IEP — không có quyền nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc dịch vụ liên quan mà trẻ sẽ được nhận nếu ghi danh vào trường công. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(10)(B) & (C); 34 C.F.R. Sec. 300.137.] Tuy vậy, học khu vẫn phải cho phép trẻ tham gia vào các chương trình giáo dục đặc biệt của mình. [34 C.F.R. Sec. 300.132.] Học khu phải dành quỹ liên bang để hỗ trợ nhu cầu giáo dục của học sinh đơn phương được đưa vào các trường tư thục và tôn giáo. Sau khi thu thập thông tin từ phụ huynh và trường tư, học khu quyết định cách chi tiêu quỹ và dịch vụ nào sẽ được cung cấp. [34 C.F.R. Sec. 300.137(b)(2).] Số tiền liên bang phải chi tiêu được giới hạn ở một tỷ lệ tương ứng (dựa trên số học sinh được phụ huynh đơn phương đưa vào học so với tổng số học sinh khuyết tật của học khu) trong số tiền liên bang mà học khu nhận được. [34 C.F.R. Sec. 300.133.] Tuy nhiên, luật liên bang không cấm học khu chi tiêu từ quỹ bổ sung của tiểu bang cho mục đích này. [34 C.F.R. Sec. 300.133(d).] Các dịch vụ có thể được cung cấp trong khuôn viên của các trường tư, thậm chí các trường tôn giáo “trong phạm vi phù hợp với luật pháp.” [34 C.F.R. Sec. 300.139.]