Menu Close

(1.104) Cơ quan công nào chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ có IEP và cư trú trong tổ chức trẻ em được cấp phép hoặc gia đình nhận nuôi?

(1.104) Cơ quan công nào chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ có IEP và cư trú trong tổ chức trẻ em được cấp phép hoặc gia đình nhận nuôi?

Tổ chức trẻ em được cấp phép (licensed children’s institution, LCI) là một cơ sở dân cư được cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc phi y tế cho trẻ em. LCI bao gồm nhà tập thể và chương trình trị liệu nội trú ngắn hạn, nhưng không bao gồm:

(1)  Trường học tòa án vị thành niên, cơ sở giam giữ vị thành niên, nhà cho vị thành niên, trung tâm ban ngày vị thành niên, trang trại         vị thành niên hoặc trại vị thành niên;

(2)  Chương trình trường học cộng đồng của hạt;

(3)  Bất kỳ chương trình giáo dục đặc biệt nào được cung cấp cho một học sinh được xếp lớp tại các cơ sở trong (1)

và (2) ở trên theo luật pháp;

(4)  Bất kỳ cơ quan công nào khác. 

[Cal. Ed. Code Sec. 56155.5(a)]

Gia đình nhận nuôi (foster family home, FFH) là nơi cư trú gia đình được cấp phép, cung cấp dịch vụ chăm sóc và giám sát 24 giờ cho không quá sáu trẻ em nuôi. Nơi này bao gồm một gia đình nhỏ, một gia đình được chứng nhận cho một cơ quan gia đình nhận nuôi và một gia đình tài nguyên. [Cal. Ed. Code Sec. 56155.(b).]

Nếu trẻ khuyết tật được xếp vào LCI hoặc FFH bởi tòa án, trung tâm khu vực dành cho những người khuyết tật phát triển hoặc thực thể công không phải là một cơ quan giáo dục, Khu Vực Kế Hoạch Địa Phương Giáo Dục Đặc Biệt (SELPA) trong đó có LCI hoặc FFH chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho trẻ. Nếu có nhiều học khu trong SELPA, phải có các thỏa thuận địa phương xác định cơ quan giáo dục có trách nhiệm. [Cal. Ed. Code Sec. 56156.4.] Nếu trẻ được xếp vào LCI hoặc FFH đơn phương bởi phụ huynh hoặc thông qua bảo hiểm tư nhân, học khu nơi phụ huynh của trẻ cư trú có thể chịu trách nhiệm thông qua quy trình IEP giáo dục đặc biệt phổ thông. Phiên điều trần theo thủ tục pháp lý có thể cần thiết nếu có sự bất đồng về việc xếp lớp giáo dục và/hoặc các dịch vụ cần thiết cho học sinh khi được xếp vào LCI hoặc FFH.