Menu Close

(1.11) Tôi có thể cung cấp cho học khu đánh giá độc lập từ một người đánh giá đủ điều kiện không được học khu tuyển dụng không? Học khu có phải xem xét đánh giá độc lập không?

(1.11) Tôi có thể cung cấp cho học khu đánh giá độc lập từ một người đánh giá đủ điều kiện không được học khu tuyển dụng không? Học khu có phải xem xét đánh giá độc lập không?

Có. Quý vị có thể luôn có được đánh giá giáo dục độc lập (IEE) bằng cách tự chịu chi phí và học khu cần cân nhắc các kết quả đánh giá độc lập trong bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp giáo dục công phù hợp miễn phí cho con quý vị. Các kết quả cũng có thể được đưa ra làm bằng chứng tại phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. [34 C.F.R. Sec. 300.502(c); Cal. Ed. Code Sec. 56329(c).]