Menu Close

(1.12) Tần suất các đánh giá phải được thực hiện cho học sinh khuyết tật như thế nào?

(1.12) Tần suất các đánh giá phải được thực hiện cho học sinh khuyết tật như thế nào?

Học khu phải thực hiện đánh giá ban đầu trước khi xem xét cho học sinh tham gia chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Trừ khi phụ huynh và học khu có thỏa thuận khác, việc đánh giá lại phải được thực hiện ít nhất ba năm một lần đối với học sinh giáo dục đặc biệt, nhưng không quá một lần mỗi năm.  Việc đánh giá lại phải được thực hiện khi Học Khu tin rằng việc đánh giá lại này được đảm bảo và khi được yêu cầu bởi phụ huynh hoặc giáo viên của học sinh. [20 U.S.C. Sec. 1414(a)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.303.]