Menu Close

(1.13) Quy trình thẩm định cho mục 504 là gì? Quy trình nàycó giống như quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt không?

(1.13) Quy trình thẩm định cho mục 504 là gì? Quy trình nàycó giống như quy trình thẩm định giáo dục đặc biệt không?

Không có quy trình thẩm định cụ thể nào được nêu trong Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. Tuy nhiên, các quy định của Mục 504 yêu cầu các học khu “thực hiện đánh giá về bất kỳ người nào, do [tình trạng khuyết tật], cần hoặc được cho là cần chương trình giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan. . .” Học khu phải thiết lập các tiêu chuẩn và quy trình cho các đánh giá trong mục 504. [34 C.F.R. Sec. 104.35.] Xem Chương 16, Mục 504 và Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật