Menu Close

(1.14) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo luật liên bang và tiểu bang?

(1.14) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo luật liên bang và tiểu bang?

Các quy định của liên bang và tiểu bang thiết lập nên các tiêu chí đủ điều kiện cho tất cả học sinh đang mong muốn nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt. Để hội đủ điều kiện theo các tiêu chí đủ điều kiện, quy trình thẩm định phải chứng minh rằng tình trạng khuyết tật của học sinh cần giáo dục đặc biệt. Các lĩnh vực tình trạng khuyết tật hội đủ điều kiện theo các quy định về khả năng hội đủ điều kiện của liên bang và tiểu bang là:

(1)  Khiếm thị bao gồm cả mù lòa;

(2)  Khiếm thính bao gồm cả điếc;

(3)  Điếc và Mù;

(4)  Khiếm khuyết hình thể;

(5)  Khiếm khuyết về Lời Nói hoặc Ngôn Ngữ;

(6)  Các khiếm khuyết về sức khỏe khác (hạn chế về sức lực, sức sống, hoặc sự tỉnh táo do các vấn đề sức khỏe mãn tính hoặc cấp tính);

(7)  Tự kỷ;

(8)  Khuyết tật trí tuệ;

(9)  Rối loạn cảm xúc (nghiêm trọng);

(10) Khuyết tật học tập cụ thể;

(11) Chấn thương sọ não; và

(12) Nhiều Loại Khuyết Tật.

        [34 C.F.R. Sec. 300.8; 5 C.C.R. Sec. 3030.]

Học sinh không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ nếu học sinh đó không đáp ứng được các tiêu chí đủ điều kiện và nhu cầu giáo dục của học sinh đó cơ bản là do:

(1)  Không biết tiếng Anh;

(2)  Khuyết tật thể chất tạm thời;

(3)  Sự khó thích nghi với xã hội; hoặc

(4)  Các yếu tố về môi trường, văn hóa hoặc kinh tế; hoặc

(5)  Sự thiếu hụt hướng dẫn trong môn đọc hoặc môn toán.

[20 U.S.C. Secs. 1401 & 1411; 34 C.F.R. Secs. 300.8(c)(10)(ii); 300.306 & 300.311(a)(6); Cal. Ed. Code Sec. 56026(e).]

Trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, dưới hình thức dịch vụ can thiệp sớm, từ khi sinh ra. Từ sau ba tuổi và cho đến tuổi đi học, trẻ có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt mẫu giáo. Giả sử học sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông với bằng tốt nghiệp chính quy, học sinh có thể tiếp tục hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt quá tuổi 18. Học sinh trong độ tuổi từ 19 đến 21 có thể tiếp tục nhận giáo dục đặc biệt trong những điều kiện nhất định. [34 C.F.R. Sec. 300.102; Cal. Ed. Code Secs. 56026(c)(4) & 56026.1.] Xem Chương 3, Thông Tin về Tiêu Chí Đủ Điều Kiện.