Menu Close

(1.16) Nếu con của tôi không hội đủ điều kiện tham gia vào chương trình giáo dục đặc biệt, liệu có cách nào khác để có được một số dịch vụ đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề về giáo dục hay không?

(1.16) Nếu con của tôi không hội đủ điều kiện tham gia vào chương trình giáo dục đặc biệt, liệu có cách nào khác để có được một số dịch vụ đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề về giáo dục hay không?

Học sinh có thể gặp các vấn đề học tập có thể không được coi là hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt bởi vì học sinh đó không phù hợp với một trong số các tiêu chí đủ điều kiện nhận được giáo dục đặc biệt và/hoặc bởi vì các vấn đề học tập không đủ nghiêm trọng làm cho học sinh đó hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ đặc biệt và điều chỉnh của chương trình theo luật chống phân biệt đối xử của liên bang được xây dựng nhằm tạo bố trí hợp lý cho tình trạng của học sinh đó để đáp ứng nhu cầu của học sinh đó một cách đầy đủ như nhu cầu của học sinh không bị khuyết tật. Luật này thường được gọi là Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. [29 U.S.C. Sec. 794 (implementing regulations at 34 C.F.R. Secs. 104.1 and following).] Xem Chương 16, Thông Tin về Mục 504 và Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật.

Khả năng hội đủ điều kiện tại Mục 504 không dựa trên sự phân tích phân loại các tình trạng khuyết tật. Hơn nữa các quy định về biện pháp bảo vệ tại Mục 504 đều sẵn có đối với học sinh có thể được coi là “khuyết tật” về mặt chức năng. Những học sinh này phải:

(1)  Bị khiếm khuyết thể chất hoặc tinh thần mà hạn chế đáng kể hoạt động chính trong cuộc sống (như học tập);

(2)  Có tiền sử về khiếm khuyết đó; hoặc

(3)  Bị coi là có khiếm khuyết đó. [Xem 34 C.F.R. Sec 104.3(j) để biết thêm định nghĩa.] Để biết thêm thông tin về Khả Năng Hội Đủ Điều Kiện, hãy tham khảo Chương 3 và 16.