Menu Close

(1.18) Các phán quyết quan trọng trong Endrew F. là gì?

(1.18) Các phán quyết quan trọng trong Endrew F. là gì?

Phán quyết của Tòa Án Tối Cao trong vụ Endrew F. làm rõ phạm vi nghĩa vụ của học khu theo IDEA đối với trẻ khuyết tật. Các quy định chính của các quyết định như sau:

(1)      IDEA yêu cầu giáo dục trẻ em có phổ khuyết tật rộng và những lợi ích mà trẻ em ở mỗi đầu phổ có thể thu được rất khác nhau và có sự khác biệt rất lớn đối với trẻ em ở mức trung gian;

(2)      IDEA đảm bảo chương trình giáo dục thực chất đầy đủ cho tất cả trẻ em hội đủ điều kiện;

(3)      Học khu đáp ứng các nghĩa vụ thực chất khi học khu cung cấp IEP được tính toán hợp lý để cho phép trẻ đạt được tiến bộ phù hợp với hoàn cảnh của trẻ;

(4)      IDEA không đảm bảo kết quả cụ thể cho trẻ. Thay vào đó, mục đích là để hỗ trợ trẻ đạt được tiến bộ học tập và chức năng. Câu hỏi đặt ra là liệu IEP có hợp lý, nhưng không lý tưởng, hay không;

(5)      Khi trẻ được hòa nhập hoàn toàn, IEP nên được tính toán theo quy chuẩn để cho phép trẻ tiến bộ thông qua chương trình giảng dạy chung, đạt được điểm đậu và lên lớp. Nhưng việc lên lớp không có nghĩa là trẻ đang nhận được FAPE;

(6)      Khi sự tiến bộ ở cấp lớp không khả thi, IEP không thể cung cấp lợi ích chỉ đơn thuần là nhiều hơn mức tối thiểu cho trẻ. Thay vào đó, IEP phải đưa ra một chương trình mang tính tham vọng phù hợp trong hoàn cảnh trẻ và các mục tiêu trong IEP của trẻ phải cung cấp cho trẻ cơ hội để đạt được các mục tiêu thách thức.