Menu Close

(1.19) Các phán quyết trong Endrew F. ảnh hưởng đến việc học khu phát triển IEP của con tôi như thế nào?

(1.19) Các phán quyết trong Endrew F. ảnh hưởng đến việc học khu phát triển IEP của con tôi như thế nào?

Theo vụ Endrew F., học khu phải cung cấp FAPE được thiết kế để con quý vị có cơ hội đạt được tiến bộ giáo dục có ý nghĩa phù hợp trong hoàn cảnh cá nhân của trẻ. Học khu phải soạn thảo các mục tiêu học tập và/hoặc chức năng mang tính thách thức bất kể tình trạng khuyết tật của trẻ và thực hiện các dịch vụ cho phép học sinh đạt được các mục tiêu đó.

Học khu phải thực hiện các bước chắc chắn và được ghi lại nhằm đảm bảo rằng IEP được thiết kế để cho phép trẻ đạt được tiến bộ có ý nghĩa thông qua các mục tiêu hàng năm. Các mục tiêu được nêu trong IEP phải vừa có tham vọng vừa mang tính thách thức đối với trẻ và chỉ nên được xây dựng sau khi xem xét cẩn thận mức độ thành tích hiện tại, tình trạng khuyết tật và tiềm năng phát triển của trẻ. [Xem Endrew F. at 999.]

Trọng tâm của IEP phải luôn hướng đến từng trẻ và nhu cầu cụ thể của trẻ. Tiến bộ phù hợp là gì và cách mô tả điều này trong IEP có thể khác biệt đối với mỗi trẻ như thế nào. Nếu có sự lặp lại các mục tiêu trong các IEP liên tiếp hoặc thiếu sự tiến bộ có ý nghĩa đối với các mục tiêu, nhóm IEP nên nghiêm túc đặt câu hỏi về mức độ đầy đủ thực sự của IEP theo phán quyết trong vụ Endrew F.

Ngoài ra, khi phụ huynh nêu lên mối lo ngại về sự thiếu tiến bộ của con mình, học khu phải có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng và hợp lý để giải thích các quyết định của họ về cách các mục tiêu của trẻ được nêu trong IEP sẽ giúp trẻ tiến bộ phù hợp trong hoàn cảnh của trẻ. Nếu Học Khu không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, nhóm IEP phải kiểm tra lại IEP thông qua các thẩm định và quan sát mới, cũng như soạn thảo các mục tiêu và dịch vụ mới để cung cấp cho trẻ cơ hội đạt được các lợi ích giáo dục thực chất và có ý nghĩa. [Endrew F. at 999.]