Menu Close

(1.2) Định nghĩa về chương trình giáo dục đặc biệt là gì?

(1.2) Định nghĩa về chương trình giáo dục đặc biệt là gì?

Chương trình giáo dục đặc biệt nghĩa là chương trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt, miễn phí cho phụ huynh, để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của trẻ khuyết tật. Chương trình giảng dạy này có thể bao gồm giảng dạy ở lớp học, dạy tại nhà, dạy trong bệnh viện và các tổ chức, dạy trong các môi trường khác và dạy giáo dục thể chất. Giáo dục đặc biệt cũng bao gồm các dịch vụ bệnh học lời nói-ngôn ngữ hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác nếu dịch vụ được coi là giáo dục đặc biệt theo tiêu chuẩn của tiểu bang, đào tạo về đi lại và giáo dục nghề nghiệp. Luật của California bổ sung vào định nghĩa chương trình giáo dục đặc biệt của liên bang bằng cách yêu cầu cung cấp chương trình giáo dục đặc biệt cho những học sinh khuyết tật có các nhu cầu về giáo dục không thể được đáp ứng bằng việc sửa đổi chương trình giảng dạy thông thường. [20 U.S.C. Sec. 1401(29); 34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code Sec. 56031.]

Các quy định của liên bang xác định cụ thể một số thuật ngữ quan trọng được bao hàm trong định nghĩa này:

Miễn phí có nghĩa là “tất cả các hướng dẫn thiết kế đặc biệt được cung cấp miễn phí, nhưng không loại trừ các khoản phí phát sinh mà thường được áp dụng cho tất cả học sinh bất kể tình trạng khuyết tật hoặc phụ huynh của trẻ như là một phần của chương trình giáo dục thông thường”. [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(1).]

Giáo dục thể chất có nghĩa là “sự phát triển về thể dục thể thao và vận động; kỹ năng và mô hình vận động cơ bản; và các kỹ năng về thể thao dưới nước, khiêu vũ và các trò chơi và môn thể thao cá nhân và nhóm (bao gồm cả các môn thể thao nội bộ và thể thao trọn đời)”. Thuật ngữ này cũng “bao gồm giáo dục thể chất đặc biệt, giáo dục thể chất được điều chỉnh, giáo dục vận động và phát triển vận động”. [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(2).]

Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt có nghĩa là “thích ứng, phù hợp với nhu cầu của trẻ đủ điều kiện…về nội dung, phương pháp hay cách truyền tải hướng dẫn để giải quyết các nhu cầu đặc biệt của trẻ do bị khuyết tật và để đảm bảo trẻ được tiếp cận chương trình giảng dạy chung, để trẻ có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn giáo dục trong phạm vi quyền hạn của cơ quan công áp dụng cho tất cả trẻ em.” [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(3).]

Đào tạo về đi lại có nghĩa là “cung cấp hướng dẫn, nếu phù hợp, cho trẻ em bị khuyết tật nhận thức đáng kể và bất kỳ trẻ khuyết tật nào khác cần có hướng dẫn này, để cho phép trẻ phát triển nhận thức về môi trường mà mình sống và học các kỹ năng cần thiết để di chuyển hiệu quả và an toàn từ nơi này đến nơi khác trong môi trường đó (ví dụ: ở trường, ở nhà, tại nơi làm việc và trong cộng đồng)”. [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(4).]

Đào tạo nghề nghiệp có nghĩa là “các chương trình giáo dục có tổ chức liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho các cá nhân làm việc được trả lương hoặc không được trả lương, hoặc để chuẩn bị thêm cho một nghề nghiệp không cần bằng tú tài hoặc bằng cấp cao”. [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(5).]