Menu Close

(1.20) Chương trình giáo dục đặc biệt “phù hợp” là gì?

(1.20) Chương trình giáo dục đặc biệt “phù hợp” là gì?

Quyết định quan trọng của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, Board of Education v. Rowley [458 U.S. 176 (1982)] tuyên bố rằng theo luật liên bang, chương trình và việc xếp lớp giáo dục “phù hợp” được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt của học sinh nếu chương trình cung cấp các dịch vụ cho học sinh khuyết tật đủ để học sinh đó có được “lợi ích giáo dục” và được cung cấp phù hợp với IEP của học sinh. Ngoài ra, chương trình này phải được cung cấp ở phạm vi tối đa phù hợp trong môi trường ít hạn chế nhất. Chương trình này không cấp quyền cho học sinh nhận được chương trình giáo dục “tốt nhất” có thể hoặc chương trình giáo dục “tối đa hóa tiềm năng”. Vụ kiện Rowley được thông qua đặc biệt bởi các tòa án liên bang quản lý California trong một quyết định gọi là Gregory K. v. Longview Sch. District [811 F.2d 1307 (9th Cir. 1987)].

Tòa án không ngừng khám phá việc xác định “lợi ích giáo dục” là gì. Chắc chắn, kế hoạch giảng dạy và xếp lớp phải có khả năng dẫn đến sự tiến bộ giáo dục quan trọng và không phải là sự thụt lùi hay sự tiến bộ giáo dục thông thường. Ở California, lợi ích giáo dục được đo lường bằng việc liệu trẻ có tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu trung tâm của IEP hay không. [County of San Diego v. Cal. Special Ed. Hearing Office, 93 F.3d 1458 (9th Cir. 1996).] Ngoài ra, giáo dục phù hợp là chương trình giáo dục mà học sinh tham gia — và đạt được tiến bộ trong-— chương trình giảng dạy chung. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(aa); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(2)(A); Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(2)(A).]