Menu Close

(1.21) Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) là gì và làm thế nào tôi có thể yêu cầu chương trình này cho con tôi?

(1.21) Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) là gì và làm thế nào tôi có thể yêu cầu chương trình này cho con tôi?

IEP là một báo cáo bằng văn bản mô tả thành tích học tập hiện tại, mục tiêu học tập của con quý vị, việc xếp lớp trong trường và các dịch vụ. Để nhận IEP, trước tiên con quý vị phải được thẩm định. Bắt đầu từ ngày học khu nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị về việc thẩm định, (các) thẩm định phải được hoàn thành và khả năng hội đủ điều kiện sẽ được xác định tại cuộc họp IEP trong vòng 60 ngày theo lịch. Khi tính ngày, quý vị không tính những ngày rơi vào giữa các đợt học thông thường hoặc kỳ nghỉ của trường vượt quá năm ngày học. Nếu giấy giới thiệu ban đầu cho học sinh nhận giáo dục đặc biệt đã được thực hiện 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học bình thường, IEP sẽ được xây dựng trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học tiếp theo. [34 C.F.R. Sec. 300.320; Cal. Ed. Code Sec. 56344 (a).]