Menu Close

(1.22) Tôi có quyền gì trong quy trình IEP?

(1.22) Tôi có quyền gì trong quy trình IEP?

Quý vị cần nhận thức được các quyền cơ bản này trong quy trình IEP, bao gồm các quyền:

(1)  Nhận được thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm, và mục đích cuộc họp mặt và những người sẽ tham dự cuộc họp mặt đủ sớm để đảm bảo rằng quý vị có cơ hội tham dự. Học khu cũng phải lên lịch cuộc họp theo thời gian và địa điểm đã được hai bên thống nhất. [34 C.F.R. Secs. 300.322 (a) & (b).] Lưu ý rằng nếu học khu không thể thuyết phục quý vị tham dự một cuộc họp IEP được lên lịch phù hợp, học khu có thể tổ chức cuộc họp mà không có quý vị nếu họ đã lưu giữ hồ sơ về các nỗ lực của mình trong việc sắp xếp để thống nhất giữa hai bên về thời gian và địa điểm. Tuy nhiên, học khu cũng phải thực hiện các bước để đảm bảo sự tham gia của phụ huynh — chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi hội nghị. [34 C.F.R. Sec. 300.322 (d).]

(2)  Tham dự cuộc họp và có người khác đi kèm (gồm người đại diện có thể là luật sư hoặc người bênh vực). [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(B)(vi); 34 C.F.R. Secs. 300.321(a)(6) & (c).] Bất cứ khi nào thích hợp, con quý vị cũng có thể tham dự và tham gia. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(B)(vii); 34 C.F.R. Sec. 300.321(a)(7).] Đối với IEP sẽ có hiệu lực khi con quý vị đủ 16 tuổi, bản thông báo về IEP cũng cho quý vị biết rằng các dịch vụ và mục tiêu chuyển tiếp sẽ được thảo luận và học khu sẽ mời con quý vị tham dự cuộc họp. [34 C.F.R. Sec. 300.322(b)(2).]

(3)  Trình bày mối quan tâm của quý vị về việc nâng cao chất lượng giáo dục của con quý vị. [20 U.S.C. Sec. 1414 (d)(3)(A)(ii); 34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(1)(ii).]

(4)  Yêu cầu thông dịch viên bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu có mặt nếu cần thiết để quý vị tham gia cuộc họp này. [34 C.F.R. Sec. 300.322(e).]

(5)  Nhận được bản sao IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.322(f); 5 C.C.R. Sec. 3040(a).]

(6)  Yêu cầu xem xét IEP hàng năm cùng với các quyền áp dụng trên. [20 U.S.C. Sec. 1414 (d)(4)(A); 34 C.F.R. Sec. 300.324(b).]

(7)  Yêu cầu IEP thực hiện sớm nhất có thể sau khi phát triển IEP và có IEP hoàn chỉnh phù hợp vào đầu mỗi năm học. [34 C.F.R. Secs. 300.323(a) & (c)(2); 5 C.C.R. Sec. 3040(a).]