Menu Close

(1.23) Tần suất tổ chức cuộc họp IEP như thế nào?

(1.23) Tần suất tổ chức cuộc họp IEP như thế nào?

Cuộc họp IEP phải được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Ngoài ra, cuộc họp IEP phải được tổ chức khi học sinh nhận được thẩm định ban đầu, khi học sinh không đạt được sự tiến bộ như dự kiến, hoặc khi phụ huynh hoặc giáo viên yêu cầu tổ chức cuộc họp để phát triển, xem xét hoặc sửa đổi chương trình giáo dục cá nhân của học sinh. Cuộc họp IEP cũng có thể được tổ chức mỗi khi học sinh nhận được thẩm định chính thức mới. [Cal. Ed. Code Sec. 56343.] Quý vị nên yêu cầu một cuộc họp nhóm IEP sau mỗi thẩm định mới. Cả luật tiểu bang và liên bang đều không giới hạn số cuộc họp IEP mà quý vị có thể yêu cầu mỗi năm.