Menu Close

(1.24) Ai được yêu cầu tham dự cuộc họp nhóm IEP và các thành viên nên đóng góp gì cho cuộc họp?

(1.24) Ai được yêu cầu tham dự cuộc họp nhóm IEP và các thành viên nên đóng góp gì cho cuộc họp?

Nhóm phải bao gồm những người sau đây:

(1)  Cha/mẹ của trẻ hoặc cả hai, một người đại diện do cha/mẹ chọn, hoặc cả hai;

(2)  Ít nhất một giáo viên phổ thông nếu trẻ đang, hoặc có thể đang, theo học phổ thông. Nếu trẻ có nhiều giáo viên giáo dục phổ thông, nhà trường có thể chọn một người tham dự;

(3)  Ít nhất một giáo viên giáo dục đặc biệt hoặc nhà cung cấp dịch vụ;

(4)  Một đại diện học khu: đủ điều kiện cung cấp hoặc giám sát việc cung cấp hướng dẫn chuyên biệt; hiểu biết về chương trình giảng dạy chung và hiểu biết về các tài nguyên của học khu. Một thành viên khác của học khu đã có trong nhóm IEP có thể giữ vai trò này;

(5)  Người thực hiện các đánh giá về học sinh hoặc người hiểu biết về thủ tục được sử dụng và kết quả, và đủ điều kiện để giải thích các gợi ý chỉ dẫn của kết quả. Một thành viên khác trong nhóm IEP có thể giữ vai trò này;

(6)  Người khác có chuyên môn hoặc hiểu biết cụ thể về học sinh, theo yêu cầu của cha/mẹ hoặc học khu. Việc xác định người được mời bổ sung có đủ hiểu biết hoặc chuyên môn hay không sẽ do bên mời người này đến cuộc họp thực hiện; và (7)  Học sinh, nếu phù hợp.

        [Cal. Ed. Code Sec. 56341.]