Menu Close

(1.25) Liệu tôi có thể dẫn theo người bênh vực hoặc luật sư tới cuộc họp IEP không?

(1.25) Liệu tôi có thể dẫn theo người bênh vực hoặc luật sư tới cuộc họp IEP không?

Có. Tùy theo quyết định của mình, quý vị có thể dẫn tới cuộc họp những người có hiểu biết hoặc chuyên môn đặc biệt về con quý vị, bao gồm người bênh vực, bạn bè, người quản lý trường hợp tại trung tâm khu vực (điều phối viên dịch vụ), người đánh giá độc lập, nhà cung cấp dịch vụ độc lập hoặc luật sư. Cha/mẹ hoặc học khu mời cá nhân đó tới cuộc họp chịu trách nhiệm xác định người đó có hiểu biết hoặc chuyên môn đặc biệt không. [34 C.F.R. Secs. 300.321(a)(6) & (c); Cal. Ed. Code. Secs. 56341(b)(6) & 56341.1(f).]