Menu Close

(1.26) Nếu tôi cần thông dịch viên tại cuộc họp IEP, thì tôi có được cung cấp không?

(1.26) Nếu tôi cần thông dịch viên tại cuộc họp IEP, thì tôi có được cung cấp không?

Có. Nếu quý vị cần thông dịch viên ngôn ngữ hoặc Ngôn Ngữ Ký Hiệu Của Mỹ (American Sign Language, ASL) để tham dự cuộc họp IEP, thì quý vị sẽ được một thông dịch viên hỗ trợ mà không mất phí.  [34 C.F.R. Sec. 300.322(e); Cal. Ed. Code Sec. 56341.5(i).] Quý vị có quyền nhận bản sao miễn phí của cuộc họp IEP bằng ngôn ngữ chính của quý vị. [5 C.C.R. Sec. 3040(a).] Tuy nhiên, cả luật pháp liên bang và tiểu bang đều không bao gồm mốc thời gian mô tả thời điểm học khu phải cung cấp bản IEP đã được dịch cho quý vị. Nếu học khu không cung cấp hoặc mất một khoảng thời gian không hợp lý để cung cấp bản IEP đã được dịch cho quý vị, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên CDE, cáo buộc rằng con quý vị đã bị từ chối FAPE vì quý vị chưa được cung cấp bản IEP đã được dịch để ký. Quý vị cũng có thể giải quyết vấn đề này với nhóm IEP. Yêu cầu nhóm IEP đặt ra một ngày cụ thể mà quý vị phải nhận được bản IEP đã được dịch.