Menu Close

(1.27) Thông Báo Trước Bằng Văn Bản là gì?

(1.27) Thông Báo Trước Bằng Văn Bản là gì?

Học khu phải cung cấp cho quý vị thông báo trước bằng văn bản trong “thời gian hợp lý trước khi” đề xuất hoặc từ chối thực hiện hoặc thay đổi việc xác định, đánh giá, xếp lớp hoặc cung cấp giáo dục công miễn phí, phù hợp (FAPE) cho con quý vị. Thuật ngữ “thời gian phù hợp” không được định nghĩa trong đạo luật. Thông báo phải nêu rõ dịch vụ hoặc việc xếp lớp được học khu đề xuất hoặc từ chối, giải thích về việc đề xuất hoặc từ chối, mô tả từng quy trình đánh giá, thẩm định, hồ sơ hoặc báo cáo được học khu sử dụng khi đưa ra quyết định. Thông báo cũng phải cho quý vị biết về quyền phản đối quyết định đó theo thủ tục pháp lý. [34 C.F.R. Sec. 300.503; Cal. Ed. Code Sec. 56500.4.]