Menu Close

(1.3) Làm thế nào tôi có thể đề nghị học khu đánh giá hoặc thẩm định con mình?

(1.3) Làm thế nào tôi có thể đề nghị học khu đánh giá hoặc thẩm định con mình?

Học khu có nghĩa vụ “xác định, bố trí và đánh giá” tất cả trẻ em khuyết tật có thể hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, bao gồm những trẻ đang theo học tại các trường tư thục hoặc trẻ vô gia cư hoặc dưới sự giám sát của tòa án. [34 C.F.R. Sec. 300.111; Cal. Ed. Code Secs. 56300 & 56301.) Quy trình này được gọi là “Tìm Kiếm Trẻ”.

Quý vị cũng có thể gửi thư giới thiệu thẩm định bất kỳ lúc nào.  Thư giới thiệu được định nghĩa là bất kỳ văn bản yêu cầu thẩm định nào được thực hiện bởi phụ huynh, người giám hộ, giáo viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác. Vì vậy, hãy gửi yêu cầu thẩm định bằng văn bản có ghi ngày tháng cho học khu (ví dụ: Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt, Hiệu Trưởng, cố vấn chương trình giáo dục đặc biệt, v.v.) để chính thức giới thiệu con quý vị nhằm yêu cầu thẩm định và lập hồ sơ khung thời gian. Sau khi học khu nhận được yêu cầu thẩm định bằng văn bản của quý vị, quá trình thẩm định phải bắt đầu. Tất cả các thư giới thiệu bằng văn bản sẽ bắt đầu quá trình thẩm định.

Quý vị cũng có thể liên hệ với người quản lý trường học địa phương (ví dụ: Hiệu Trưởng hoặc cố vấn chương trình giáo dục đặc biệt, v.v.).  Phác thảo các lĩnh vực quý vị lo ngại về tình trạng khuyết tật nghi ngờ của trẻ và yêu cầu “đánh giá” hoặc “thẩm định”.  Nếu yêu cầu của quý vị được thực hiện bằng lời, nhân viên học khu phải giúp quý vị đưa ra yêu cầu bằng văn bản và phải hỗ trợ quý vị nếu quý vị yêu cầu hỗ trợ.  Nếu quý vị gặp nhân viên nhà trường, hãy đưa cho họ giấy giới thiệu bằng văn bản tại cuộc họp. [Cal. Ed. Code Secs. 56029, 56301, 56302 & 56321(a); 5 C.C.R. Sec. 3021.] Xem Thư Mẫu Yêu Cầu Thẩm Định, Phần Phụ Lục – Phụ Lục A.