Menu Close

(1.31) Làm thế nào con tôi có thể hội đủ tiêu chuẩn nhận được các dịch vụ “năm học kéo dài”?

(1.31) Làm thế nào con tôi có thể hội đủ tiêu chuẩn nhận được các dịch vụ “năm học kéo dài”?

Quy định của liên bang xác định các dịch vụ năm học kéo dài (extended school year, ESY) là “các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan … cung cấp cho trẻ khuyết tật … vượt quá năm học bình thường ở trường công … theo IEP của trẻ …” Các dịch vụ này phải được cung cấp miễn phí cho phụ huynh và phải đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang. [34 C.F.R. Sec. 300.106(b).]

Theo luật tiểu bang, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng hội đủ điều kiện nhất định đối với các dịch vụ ESY. Để hội đủ điều kiện theo luật California, học sinh phải thể hiện:

       (1)  Tình trạng khuyết tật của mình “có thể tiếp tục trong khoảng thời gian không xác định hoặc thời gian kéo dài;

       (2)  Sự gián đoạn chương trình giáo dục của học sinh có thể dẫn đến tình trạng thụt lùi;

       (3)  Khả năng phục hồi có giới hạn; và

       (4)  Các yếu tố trên đều làm cho việc học sinh sẽ đạt được tính tự chủ và độc lập mà không cần các dịch vụ ESY trở nên “bất khả thi hoặc khó đạt được”.

Tuy nhiên, việc “thiếu bằng chứng rõ ràng” về các yếu tố trên có thể không được sử dụng để từ chối ESY của học sinh nếu nhóm IEP xác định sự cần thiết của một chương trình như vậy và điều này được viết vào IEP. [5 C.C.R. Sec. 3043.]