Menu Close

(1.32) Tôi có thể ghi âm cuộc họp IEP không?

(1.32) Tôi có thể ghi âm cuộc họp IEP không?

Có. Phụ huynh có thể sử dụng máy ghi âm để ghi lại cuộc họp IEP, ngay cả khi không có sự cho phép của học khu, miễn là phụ huynh gửi thông báo về ý định này cho học khu trước 24 tiếng. Tương tự, học khu có thể ghi âm lại cuộc họp với một thông báo gửi cho phụ huynh trước 24 tiếng. Tuy nhiên, học khu không được ghi âm cuộc họp nếu phụ huynh phản đối. Nếu phụ huynh phản đối việc ghi âm của học khu, thì cả học khu và phụ huynh đều không được ghi âm tại cuộc họp. [Cal. Ed. Code Sec. 56341.1(g)(1).] Xem Chương 4, Thông Tin về Quy Trình IEP.