Menu Close

(1.33) Các dịch vụ liên quan là gì?

(1.33) Các dịch vụ liên quan là gì?

Các dịch vụ liên quan là bất kỳ dịch vụ nào cần thiết để giúp học sinh được hưởng lợi từ chương trình giáo dục đặc biệt của mình. “Hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt” thường được hiểu theo nghĩa là đạt được tiến bộ quan trọng trong việc đáp ứng các mục đích và mục tiêu của IEP.

Theo quy định của liên bang, các dịch vụ liên quan bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Dịch vụ đưa đón và các dịch vụ phát triển, khắc phục và các dịch vụ hỗ trợ khác cần thiết nhằm giúp trẻ khuyết tật được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt, và bao gồm các dịch vụ thính giác và bệnh học lời nói-ngôn ngữ, dịch vụ thông dịch, dịch vụ tâm lý, liệu pháp vật lý và nghề nghiệp, giải trí, bao gồm giải trí trị liệu, xác định và thẩm định khuyết tật sớm ở trẻ em, dịch vụ tư vấn, bao gồm dịch vụ tư vấn phục hồi chức năng, định hướng và vận động, cũng như dịch vụ y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc đánh giá. Các dịch vụ liên quan cũng bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại trường học và dịch vụ điều dưỡng tại trường học, dịch vụ công tác xã hội trong trường học, cũng như tư vấn và hướng dẫn kiến thức cho phụ huynh. [34 C.F.R. Sec. 300.34.]

Ở California, danh sách các dịch vụ liên quan (thường được gọi là “hướng dẫn và dịch vụ được chỉ định”) tương tự như danh sách của liên bang. [Cal. Ed. Code Sec. 56363; 5 C.C.R. Secs. 3051 and following.] Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.