Menu Close

(1.34) Con tôi cần có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đi học, nhưng học khu nói với tôi rằng học khu không phải cung cấp vì các dịch vụ đó được coi là dịch vụ “y tế”. Điều này có đúng không?

(1.34) Con tôi cần có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đi học, nhưng học khu nói với tôi rằng học khu không phải cung cấp vì các dịch vụ đó được coi là dịch vụ “y tế”. Điều này có đúng không?

Việc phân biệt giữa “dịch vụ y tế” và “dịch vụ chăm sóc sức khỏe” của trường học là rất quan trọng. Ngoại trừ những dịch vụ y tế dành cho “mục đích chẩn đoán hoặc đánh giá”, học khu không có trách nhiệm cung cấp dịch vụ y tế dưới dạng các dịch vụ liên quan. [34 C.F.R. Sec. 300.34(a).] “Dịch vụ y tế” được định nghĩa trong luật liên bang là “dịch vụ được cung cấp bởi bác sĩ được cấp phép”. [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(5).] Nếu dịch vụ có thể được thực hiện bởi một y tá trường học hoặc người có trình độ khác, và nếu đó không phải là dịch vụ được cung cấp bởi bác sĩ được cấp phép, thì đó không phải là dịch vụ y tế. [Cedar Rapids Community Sch. Dist. v. Garret F., 526 U.S. 66 (1999).]

Học khu phải cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không phải là dịch vụ y tế nếu đó là các dịch vụ liên quan. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe được coi là dịch vụ liên quan nếu cần thiết để giúp trẻ khuyết tật được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Nếu con quý vị cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe để có thể đi học, thì trẻ sẽ cần dịch vụ đó để được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. [Irving Independent Sch. Dist. v. Tatro, 468 U.S. 883, 892 (U.S. 1984).] Quyền được đi học của con quý vị không bị đặt điều kiện hợp pháp là sự có mặt của quý vị tại trường học với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.