Menu Close

(1.35) Học khu có chịu trách nhiệm cung cấp trợ lý chuyên môn (người trợ giúp hướng dẫn) cho học sinh không?

(1.35) Học khu có chịu trách nhiệm cung cấp trợ lý chuyên môn (người trợ giúp hướng dẫn) cho học sinh không?

Học khu phải cung cấp trợ lý chuyên môn nếu con quý vị cần sự hỗ trợ để hưởng lợi từ chương trình giáo dục, bao gồm cả những tình huống mà con quý vị cần sự hỗ trợ để giúp trẻ trong lớp học thông thường. Học khu có nhiệm vụ giảng dạy cho học sinh nhận giáo dục đặc biệt đến mức tối đa phù hợp với bạn bè không khuyết tật. [34 C.F.R. Secs. 300.114 & 300.115.]

Ví dụ: trợ lý chuyên môn có thể được yêu cầu để giúp học sinh khuyết tật nghiêm trọng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục (như ghi chú) hoặc hỗ trợ chương trình quản lý hành vi cho học sinh có vấn đề về hành vi nghiêm trọng.

Cũng giống như đối với các nhà cung cấp dịch vụ liên quan, CDE phải “thiết lập và duy trì” tiêu chuẩn để đảm bảo rằng trợ lý chuyên môn được chuẩn bị và đào tạo đầy đủ và phù hợp, với “kiến thức và kỹ năng về nội dung” để phục vụ trẻ em khuyết tật. Những tiêu chuẩn trình độ này phải phù hợp với chứng nhận, giấy phép, đăng ký được tiểu bang công nhận hoặc các yêu cầu chuyên môn tương đương khác đối với trợ lý chuyên môn. Những tiêu chuẩn trình độ này không thể được miễn trên cơ sở khẩn cấp, tạm thời hoặc tạm cấp. [34 C.F.R. Secs.300.156(a) & (b).]