Menu Close

(1.36) Con tôi có thể được tư vấn tâm lý hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần khác như một dịch vụ liên quan không?

(1.36) Con tôi có thể được tư vấn tâm lý hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần khác như một dịch vụ liên quan không?

Tư vấn tâm lý và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần khác, bao gồm tâm lý trị liệu, có thể có sẵn khi trạng thái tình cảm của con quý vị có ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực học tập của trẻ và được yêu cầu để trẻ được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần khác như “sắp xếp ở khu dân cư” cũng có thể được cung cấp. [34 C.F.R. Sec. 300.104.]