Menu Close

(1.38) Công nghệ hỗ trợ là gì?

(1.38) Công nghệ hỗ trợ là gì?

Thiết bị công nghệ hỗ trợ (assistive technology, AT) là bất kỳ vật phẩm, thiết bị hoặc hệ thống sản phẩm nào, (dù được mua ngoài thị trường, sửa đổi hay tùy chỉnh), được sử dụng để tăng cường, duy trì hoặc cải thiện khả năng chức năng của học sinh khuyết tật. [34 C.F.R. Sec. 300.5; Cal. Ed. Code Sec. 56020.5.] Dịch vụ công nghệ hỗ trợ có nghĩa là:  bất kỳ dịch vụ nào trực tiếp hỗ trợ học sinh khuyết tật trong việc lựa chọn, mua hoặc sử dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ. Các dịch vụ bao gồm:

(1)  Đánh giá nhu cầu của học sinh khuyết tật, bao gồm

       đánh giá chức năng của trẻ trong môi trường

       quen thuộc của trẻ;

  • Mua, cho thuê hoặc tạo điều kiện cho việc mua lại các thiết bị công nghệ hỗ trợ của học sinh khuyết tật;
  • Lựa chọn, thiết kế, lắp đặt, sửa đổi, điều chỉnh, áp dụng, bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị công nghệ hỗ trợ;
  • Điều phối và sử dụng các liệu pháp, biện pháp can thiệp hoặc dịch vụ khác với các thiết bị công nghệ hỗ trợ, chẳng hạn như các liệu pháp, biện pháp can thiệp và dịch vụ gắn với các kế hoạch và chương trình giáo dục và phục hồi chức năng hiện có;
  • Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho học sinh khuyết tật hoặc gia đình học sinh đó, nếu phù hợp; và
  • Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên gia (bao gồm các cá nhân cung cấp dịch vụ giáo dục hoặc phục hồi chức năng), chủ lao động hoặc các cá nhân khác cung cấp dịch vụ, tuyển dụng hoặc có liên quan đáng kể đến các chức năng chính trong cuộc sống của học sinh.

[34 C.F.R. Sec. 300.6; 5 C.C.R. Sec. 3065(b).] Xem Chương 5, Thông Tin về Các Dịch Vụ Liên Quan.