Menu Close

(1.4) Mất bao lâu để học khu hoàn thành thẩm định cho con tôi?

(1.4) Mất bao lâu để học khu hoàn thành thẩm định cho con tôi?

Theo luật tiểu bang, học khu phải cung cấp cho quý vị kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày  sau khi nhận được thư giới thiệu bằng văn bản của quý vị về các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Nếu thư giới thiệu thẩm định được thực hiện trong vòng 10 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học thông thường, học khu phải lập kế hoạch thẩm định trong vòng 10 ngày sau khi bắt đầu năm học tiếp theo. [Cal. Ed. Code Sec. 56321(a).]

Quý vị có ít nhất 15 ngày để trả lời hoặc chấp thuận kế hoạch thẩm định. [Cal. Ed. Code Sec. 56321(4).] Khi học khu đã nhận được kế hoạch thẩm định đã ký, học khu có 60 ngày (không tính ngày nghỉ của trường vượt quá năm ngày hoặc những ngày trường học không hoạt động) để hoàn thành thẩm định và phát triển Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP), giả định rằng học khu nhận thấy trẻ đó hội đủ điều kiện. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).] Khi trẻ được xác định là hội đủ điều kiện, học khu không thể đưa ra quyết định về khả năng không hội đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt mà không cần đánh giá. [20 U.S.C. Sec. 1414(c)(5); 34 C.F.R. Sec. 300.305(e)(1).]

Nếu trẻ được giới thiệu vào chương trình giáo dục đặc biệt trong thời gian 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học, học khu phải tổ chức một cuộc họp để phát triển IEP trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu năm học mới. [Cal. Ed. Code Sec. 56344(a).]