Menu Close

(1.40) Khiếu nại về sự tuân thủ là gì?

(1.40) Khiếu nại về sự tuân thủ là gì?

Khi học khu có vẻ đã vi phạm một phần luật hoặc quy trình giáo dục đặc biệt, phụ huynh, cá nhân, học khu hoặc tổ chức công có thể nộp đơn khiếu nại cho Sở Giáo Dục Tiểu Bang California (CDE). Ví dụ về những vi phạm này bao gồm nhưng không giới hạn ở các mục sau:

(1) không thực hiện chương trình giáo dục cá nhân (IEP);

(2) không thực hiện thẩm định hoặc giới thiệu học sinh nhận giáo dục đặc biệt;

(3) không tuân theo thời hạn thẩm định hoặc giới thiệu;

(4) không thông báo cho phụ huynh về cuộc họp IEP; hoặc

(5) không thực hiện quyết định của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý hoặc thỏa thuận hòa giải.

Điều tra viên từ CDE điều tra các cáo buộc và lập quyết định bằng văn bản xem học khu có “không tuân thủ” theo luật hoặc IEP của học sinh hay không. Nếu học khu bị phát hiện “không tuân thủ”, học khu sẽ được yêu cầu tuân thủ trở lại. Ngoài ra, CDE có thể yêu cầu học khu trình “kế hoạch hành động khắc phục” – một tài liệu mô tả các bước học khu đã thực hiện, hoặc sẽ thực hiện, để đảm bảo rằng vấn đề này sẽ không tái diễn cũng như lịch biểu để thực hiện các bước đó. CDE phải phê duyệt hoặc sửa đổi kế hoạch này.