Menu Close

(1.41) Sự khác biệt giữa khiếu nại về tuân thủ và phiên điều trần theo thủ tục pháp lý là gì?

(1.41) Sự khác biệt giữa khiếu nại về tuân thủ và phiên điều trần theo thủ tục pháp lý là gì?

Cả luật liên bang và tiểu bang đều bao gồm các biện pháp bảo vệ theo thủ tục để đảm bảo rằng luật giáo dục đặc biệt được thực thi đầy đủ và phù hợp. Khiếu nại về tuân thủ và thủ tục tố tụng pháp lý là hai biện pháp bảo vệ theo thủ tục cơ bản mà phụ huynh và những người khác có thể sử dụng để thực thi các quyền của mình và bày tỏ sự bất đồng với học khu. Sự khác biệt chính là:

(1)  Thủ tục tố tụng pháp lý được coi là phù hợp khi có sự bất đồng về việc cần đưa nội dung gì vào IEP của học sinh hoặc thực hiện IEP ở đâu;

(2)  Khiếu nại về tuân thủ được coi là phù hợp khi học khu không tuân theo luật hoặc quy trình giáo dục đặc biệt hoặc chưa thực hiện các nội dung được nêu cụ thể trong IEP của học sinh;

Nói cách khác, thủ tục tố tụng pháp lý liên quan đến bất đồng về việc cần đưa nội dung gì vào IEP của học sinh, trong khi khiếu nại về tuân thủ liên quan đến cáo buộc học khu không tuân thủ quy định hoặc không thực hiện các nội dung đã nhất trí trong IEP.