Menu Close

(1.42) Ai có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ?

(1.42) Ai có thể nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ?

Bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức công nào (ví dụ hội phụ huynh) đều có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản. [5 C.C.R. Sec. 4600(c).] Khiếu nại có thể liên quan đến một học sinh, một nhóm học sinh hoặc một chính sách của học khu địa phương mà quý vị cho là vi phạm luật giáo dục đặc biệt của liên bang hoặc tiểu bang. Nếu khiếu nại liên quan đến nhiều hơn một học sinh, CDE gọi đây là khiếu nại “nhiều người”. Mặc dù quy chế không định rõ như vậy, nhưng Sở có thể yêu cầu nêu tên nhiều học sinh trong đơn khiếu nại.