Menu Close

(1.43) Có giới hạn thời gian đối với thời điểm tôi phải nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ không?

(1.43) Có giới hạn thời gian đối với thời điểm tôi phải nộp đơn khiếu nại về sự tuân thủ không?

Có. CDE phải nhận được đơn khiếu nại của quý vị không quá một năm sau khi quý vị cáo buộc về sự vi phạm luật giáo dục đặc biệt. [34 C.F.R. Sec. 300.153(c); Cal. Ed. Code Secs. 56043(y) & 56500.2(b).]