Menu Close

(1.44) Điều gì sẽ xảy ra khi CDE phát hiện học khu không tuân thủ?

(1.44) Điều gì sẽ xảy ra khi CDE phát hiện học khu không tuân thủ?

Nếu điều tra cho thấy học khu đã không tuân thủ luật, CDE có thể yêu cầu “hành động khắc phục”. Báo cáo điều tra CDE phải đặt ra thời hạn mà học khu phải tuân theo để khắc phục vi phạm của họ. [5 C.C.R. Sec. 4664.]

Nếu hành vi không tuân thủ không được khắc phục, CDE sẽ có hành động tiếp theo. Các hành động có thể bao gồm tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án để ra phán quyết yêu cầu tuân thủ hoặc thủ tục tố tụng để thu hồi hoặc dừng cấp ngân sách của tiểu bang cho học khu không tuân thủ. [5 C.C.R. Sec. 4670(a).]

Nếu CDE nhận thấy học khu chưa cung cấp dịch vụ phù hợp, CDE phải giải quyết việc không tuân thủ thông qua các hành động khắc phục nhằm giải quyết các nhu cầu của học sinh bị ảnh hưởng.  Các hành động khắc phục này có thể bao gồm các dịch vụ đền bù hoặc bồi hoàn bằng tiền. Các quy định của liên bang cũng yêu cầu CDE “giải quyết…việc cung cấp dịch vụ phù hợp trong tương lai cho tất cảtrẻ khuyết tật” trong kế hoạch hành động khắc phục. [34 C.F.R. Sec. 300.151(b) (italics added).]