Menu Close

(1.45) Tôi có thể nộp đơn khiếu nại cho bất kỳ cơ quan nào khác không?

(1.45) Tôi có thể nộp đơn khiếu nại cho bất kỳ cơ quan nào khác không?

Có. Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử trong giáo dục theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, Văn Phòng Đặc Trách Dân Quyền (Office of Civil Rights, OCR). Các khiếu nại về sự phân biệt đối xử trong giáo dục đối với học sinh khuyết tật do các học khu thực hiện cũng có thể được nộp lên CDE bằng cách sử dụng các quy trình khiếu nại nêu trên. [5 C.C.R. Secs. 4600(c) & 4630(b).] Tuy nhiên, các vấn đề về sự phân biệt đối xử trong giáo dục dựa trên tình trạng khuyết tật, thường vẫn phù hợp để nộp lên cho OCR. Xem Chương 16, Thông Tin về Mục 504 và Phân Biệt Đối Xử Dựa Trên Tình Trạng Khuyết Tật.