Menu Close

(1.46) Có cơ hội giải quyết khiếu nại của tôi trước buổi điều trần thực sự không?

(1.46) Có cơ hội giải quyết khiếu nại của tôi trước buổi điều trần thực sự không?

Có. Nếu quý vị nộp yêu cầu theo quy định, học khu phải tạo cơ hội cho quý vị tham gia vào “phiên họp giải quyết” hoặc “cuộc họp giải quyết” trước buổi điều trần.

Tuy nhiên, cả hai bên đều có thể khước từ phiên giải quyết bằng văn bản và thay vào đó là đồng ý hòa giải. Nếu học khu yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý, không cần bất kỳ cuộc họp giải quyết nào nhưng sự vẫn cần có sự hòa giải. [20 U.S.C. Sec. 1415(f)(1)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.510; Cal. Ed. Code Sec. 56501.5.]