Menu Close

(1.47) Cuộc họp hòa giải là gì?

(1.47) Cuộc họp hòa giải là gì?

Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (Office of Administrative Hearings, OAH) là cơ quan tiểu bang chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc họp hòa giải và phiên điều trần hành chính. Nếu cả hai bên thống nhất hòa giải, OAH sẽ bố trí người hòa giải ngồi cùng với quý vị và học khu trước khi phiên điều trần theo thủ tục pháp lý được tổ chức nhằm cố gắng giải quyết vấn đề. Một cuộc họp hòa giải sẽ được tổ chức khi phiên họp giải quyết bị khước từ hoặc phiên họp giải quyết kết thúc mà không có thỏa thuận và cả hai bên đồng ý hòa giải. Người hòa giải không có quyền buộc một trong hai bên phải giải quyết bất đồng. Người hòa giải sẽ cố gắng giúp quý vị và học khu đạt được thỏa thuận. Ngoài ra, người hòa giải cũng có thể thảo luận riêng với một trong hai bên để cố gắng giải quyết vấn đề. Người hòa giải thường là ALJ với vai trò là người trợ giúp và không phải là thẩm phán. ALJ với vai trò là người hòa giải sẽ không phải là viên chức điều trần được phân công để lắng nghe trường hợp của quý vị nếu tranh chấp bị đưa ra phiên điều trần. [Cal. Ed. Code Secs. 56500.3(c)-(e) & 56501(b)(2).]