Menu Close

(1.48) Điều gì xảy ra với việc xếp lớp và dịch vụ của con tôi nếu tôi nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

(1.48) Điều gì xảy ra với việc xếp lớp và dịch vụ của con tôi nếu tôi nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý?

Ngoại trừ một số trường hợp nêu bên dưới, con quý vị phải ở trong lớp học hiện tại và chương trình IEP đã thống nhất cho con quý vị phải được thực hiện đầy đủ (bao gồm tất cả các dịch vụ liên quan) từ thời điểm quý vị yêu cầu phiên điều trần cho đến khi hoàn tất quy trình của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý. [34 C.F.R. Sec. 300.518; Cal. Ed. Code Sec. 56505(d)] Nếu quý vị thắng trong phiên điều trần và học khu kháng cáo quyết định của tòa án, việc xếp lớp và dịch vụ của con quý vị như được mô tả trong bản IEP của trẻ sẽ được giữ nguyên giống như trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý trong khi kháng cáo đang chờ xử lý. [Joshua A. v. Rocklin Unified School District, 559 F.3d 1036, (9th Cir., 2009.)] Biện pháp bảo vệ này thường được gọi là điều khoản “giữ nguyên trạng”. Điều khoản giữ nguyên trạng này có thể thay đổi nếu phụ huynh và học khu đồng ý thay đổi việc xếp lớp hoặc dịch vụ trong khi đang chờ xử lý thủ tục pháp lý.