Menu Close

(1.49) Tôi có các quyền gì trong thủ tục pháp lý?

(1.49) Tôi có các quyền gì trong thủ tục pháp lý?

Quý vị có nhiều quyền trong thủ tục pháp lý, bao gồm quyền:

(1)  Được thông báo về các dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp sẵn có. [Cal. Ed. Code Sec. 56502(h).]

(2)  Tham dự buổi họp hòa giải. [20 U.S.C. Sec. 1415(e); 34 C.F.R. Sec. 300.506; Cal. Ed. Code Secs. 56501(b)(1)(2) & 56503.]

(3)  Buổi điều trần được tổ chức vào thời gian và tại địa điểm tiện lợi hợp lý cho quý vị. [34 C.F.R. Sec. 300.515; Cal. Ed. Code Sec. 56505(b).]

(4)  Có buổi điều trần do viên chức điều trần công tâm thực hiện [20 U.S.C. Sec. 1415(f)(3); 34 C.F.R. Sec. 300.511; Cal. Ed. Code Sec. 56505(c).]

(5)  Được luật sư đại diện. [20 U.S.C. Sec. 1415(h)(1); 34 C.F.R. Sec. 300.512(a)(1).]

(6)  Trình bày bằng chứng và các lý lẽ bằng văn bản và bằng lời; đối chất, kiểm tra chéo và yêu cầu các nhân chứng tham dự; và nhận hồ sơ phiên điều trần bằng văn bản hoặc điện tử. [20 U.S.C. Sec. 1415 (h)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.512; Cal. Ed. Code Sec. 56505(e).]

(7)  Cấm việc đưa ra tại buổi điều trần bất kỳ bằng chứng nào đã không được tiết lộ ít nhất năm ngày làm việc trước phiên điều trần. [20 U.S.C. Sec. 1415(f)(2)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.512; Cal. Ed. Code Sec. 56505(e).]

(8)  Có được quyết định hợp lý bằng văn bản bao gồm các kết quả điều tra thực tế. Quyết định hoàn chỉnh phải được gửi qua đường bưu điện tới tất cả các bên trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc cuộc họp giải quyết có thời hạn 30 ngày. [34 C.F.R. Sec. 300.515(a); Cal. Ed. Code Secs. 56501.5, 56502(f) & 56505(f)(3).]

Quyết định của phiên điều trần theo thủ tục pháp lý là quyết định hành chính cuối cùng và ràng buộc với cả hai bên. [34 C.F.R. Sec. 300.514; Cal. Ed. Code Sec. 56505(h).] Mỗi bên đều có thể kháng cáo quyết định của phiên điều trần tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang nếu bên đó phản đối. Đơn kháng cáo phải được nộp lên trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. [20 U.S.C. Sec. 1415(i)(2); 34 C.F.R. Sec. 300.516(b); Cal. Ed. Code Sec. 56505(k).]