Menu Close

(1.5) Học khu có thể thực hiện thẩm định khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của tôi không?

(1.5) Học khu có thể thực hiện thẩm định khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của tôi không?

Không. Học khu không được thực hiện quy trình thẩm định ban đầu khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị, trừ khi học khu yêu cầu và thắng kiện trong phiên điều trần theo thủ tục pháp lý nhằm cưỡng chế việc thẩm định. Tuy nhiên, nếu phụ huynh không đáp ứng yêu cầu của học khu trong việc tái thẩm định học sinh đã tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, học khu có thể thẩm định mà không cần sự chấp thuận của phụ huynh. Học khu phải chứng minh rằng họ đã nỗ lực hết sức để có được sự chấp thuận từ phụ huynh nhưng phụ huynh không đáp ứng. [34 C.F.R. Sec. 300.300(c)(2); Cal. Ed. Code Secs. 56321(c)(2) & 56506(e).] Học khu không cần sự chấp thuận của phụ huynh để xem xét các hồ sơ hiện có trong phạm vi quy trình tái thẩm định.

Nếu nhận được văn bản yêu cầu thẩm định từ học khu, quý vị không nên bỏ qua yêu cầu này. Quý vị cần phản hồi lại cho học khu ngay cả khi để thông báo rằng quý vị chỉ đang xem xét yêu cầu của họ.