Menu Close

(1.50) Tôi có thể làm gì để được bồi hoàn hoặc đền bù nếu học khu không cung cấp FAPE cho con tôi?

(1.50) Tôi có thể làm gì để được bồi hoàn hoặc đền bù nếu học khu không cung cấp FAPE cho con tôi?

Nếu tòa án hoặc viên chức điều trần xác định rằng học khu không cung cấp giáo dục phù hợp cho con của quý vị, họ có thể yêu cầu hoàn trả cho quý vị các chi phí tự trả (như học phí trường tư hoặc các dịch vụ hỗ trợ). Trong Tòa Phúc Thẩm Khu Vực 9, việc hoàn trả là được phép đối với cả sự từ chối “thực sự” về giáo dục phù hợp (bất đồng về dịch vụ giáo dục và việc xếp lớp) và việc từ chối “thủ tục” (vi phạm quy trình được sử dụng để phát triển IEP của học sinh). [Burlington Sch. Committee v. Mass. Dept. of Ed., 471 U.S. 359, 105 S. Ct. 1996 (1985); Ash v. Lake Oswego Sch. Dist. No. 7J, 980 F.2d 585, 589 (9th Cir. 1992); W.G. v. Board of Trustees of Target Range Sch. Dist. No. 23, 960 F.2d 1479, 1484- 85 (9th Cir. 1992).]