Menu Close

(1.51) Có giới hạn nào đối với yêu cầu bồi hoàn hoặc giáo dục đền bù tại California không?

(1.51) Có giới hạn nào đối với yêu cầu bồi hoàn hoặc giáo dục đền bù tại California không?

Có. California đã thiết lập thời hiệu hai năm đối với các khiếu nại trong các vụ kiện giáo dục đặc biệt. Nói cách khác, chỉ có thể đưa ra yêu cầu dịch vụ giáo dục đền bù (hiện vật) hoặc bồi hoàn (học phí tự trả hoặc các chi phí khác) cho các vi phạm của học khu, xảy ra trong thời hạn hai năm cho phép. [Cal. Ed. Code Sec. 56505(l).] Ngoài ra, quý vị không thể đơn giản chỉ tiến hành trực tiếp tại tòa án để đưa ra yêu cầu bồi hoàn hoặc các dịch vụ giáo dục đền bù theo IDEA. Quý vị phải sử dụng hết tất cả các biện pháp hành chính (như đi đến phiên điều trần theo thủ tục pháp lý) trước khi nộp đơn lên Tòa Án. Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.